-------------
-------------
---------------- Sejm RP. Senat RP. Ministerstwo Infrastruktury. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starostwo jarosławskie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. ---------------
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W JAROSŁAWIU

 Zmiana Prawa budowlanego dokonana ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (tzw. ustawa kompetencyjna) wprowadziła nowy podział administracji publiczne

Odrębnym pionem administracji publicznej, wykonującym zadania określone w Prawie budowlanym, są utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. organy nadzoru budowlanego: powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Należy w tym miejscu zauważyć, że organy te działają w ramach zespolonej administracji publicznej, z tym że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest samodzielnym organem nadzoru budowlanego. Na szczeblu wojewódzkim organem nadzoru budowlanego jest wojewoda, lecz może on działać wyłącznie przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Ustawodawca w dalszych przepisach Prawa budowlanego nadaje wręcz wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego status organu administracji. Rozwiązanie takie można uznać za niesprzeczne z prawem, albowiem wojewódzki inspektor działa w imieniu wojewody, ale do swojej działalności posiada upoważnienie ustawowe.

Organem naczelnym w sprawach nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej jest również Minister Infrastruktury. 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu powstał z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. z 1998 Nr 133 , poz. 872 z późn. zm. /, zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

 Analogicznie jak w stosunku do organów administracji architektoniczno-budowlanej, funkcje organu wyższego stopnia i nadzoru w stosunku do organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego spełnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obszar działania Inspektoratu obejmuje: miasta Jarosław i Radymno oraz gminy: Jarosław, Chłopice , Laszki , Pawłosiów, Pruchnik , Radymno , Rokietnica, ,Roźwienica i Wiązownica.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu został zarejestrowany we właściwym miejscowo urzędzie statystycznym US Przemyśl i ma nadany numer identyfikacyjny w systemie REGON . Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego , wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej , obsługującym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu . Realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Jarosławskiego .

 

Inspektorat działa na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz.1623 z 2010 r.,  

- Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu.

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy wykonywanie wszelkich

czynności związanych z realizacją zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu określonych w art.83 ust.1 wyżej cytowanej ustawy , a w szczególności :

1.prawadzenie działalności inspekcyjnej, polegajacej na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

2.prowadzenie postępowania wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej

3.wspołdziałanie z organami kontroli państwowej

4.wspołdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej

5.prowadzenie postępowań egzekucyjnych

6.kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmujaca:

7.opracowanie projektow planów inspekcji, o których mowa w ust.1pkt.1

a.kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego,projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę

b.sprawdzanie posiadania przez osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji

c.sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych

8.przygotowanie okresowych sprawozdań z działalności Inspektoratu

9.przygotowanie rocznego sprawozdania ze współpracy z organami kontroli

10.przygotowywaie wniosków do sądu powszchnego

11.przygotowanie wnioków do prokuratury

Działalność merrytoryczna jednostki wynika z właściwości powiatowego inspektora nadzoru budolanego jako organu pierwszej instancji, która została określone numerycznie w art.83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane.

 Do zadań i kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego , jako organu pierwszej instancji należą :

♦ udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 4)

♦ przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),

♦ przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust 4),

♦ przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1),

♦ wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51),  

♦ badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych, opinii, pozwoleń, i sprawdzeń; wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 49),

♦ sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b),  

♦ wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50),  

♦ wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),  

♦ przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust. 4, 59),   

♦ prawo żądania udostępnienia, od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),  

♦ wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66),

♦ wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1),  

♦ wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww. decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68),

♦ wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienie o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68),

♦ zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),

♦ przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70 ust.2),  

♦ nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71 ust 3),

♦ prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74),

♦ przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75.ust.1pkt.3.lit. a),  

♦ obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76),

♦ obowiązek niezwłocznego zawiadomienie, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76),  

♦ wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),

♦ zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust  1)

♦ przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59g ust. 1),

♦ wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62ust3),


Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]